ÁSZF

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató célja

A Primajatek : Bp1114. Bartók béla u. 53, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletbentartását. A. személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A primajatek az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 Adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, úgy a primajatek@freemail.hu email címen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A primajatek minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

Név: Éber prima bt ( primajatek.hu )

Székhely: Bp1111 Lágymányosi u. 12

üzlet : Bp 1114 Bartók Béla u. 53

Telefonszám: 06305763626

E-mail: primajatek@freemail.hu

 A kezelt személyes adatok köre

 A webáruházban történő vásárlás során megadandó személyes adatok

       -  A webáruházban történö böngészéshez nem kell regisztrálni , adatokat megadni .

       -  Személyes átvételnél csak név , telefonszáot kell megadni

       -  E-mail cím (kötelező) – Felhasználási cél: vásárló azonosítása, vásárlással kapcsolatos visszaigazolások, információk küldése (rendelés visszaigazolás, rendelés státuszának megváltozásáról szóló információk, egyéb kommunikáció)

      -   Szállítási név (kötelező) – Felhasználási cél: szállítás, átvétel

      -   Szállítási cím: Irányítószám, Település, Utca, házszám (kötelező) – Felhasználási cél: szállítás, átvétel

      -    Telefonszám (kötelező) – Felhasználási cél: kapcsolattartás, szállítási cégek a megadott telefonszám használatával tudják felvenni a kapcsolatot a vásárlóval a csomagok kiszállításánál

      -      Számlázási adatok (nem kötelező) – Felhasználási cél: Számla kiállítása. Ha nem ad meg külön számlázási adatokat a vásárló, a számlát a szállítási címre állítjuk ki.

Technikai adatok

A Primajatek.hu a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

          -            az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

          -            hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

          -            változatlansága igazolható (adatintegritás);

          -           a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságrahozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 Az adatkezelés során megőrzi

        -          a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

        -          a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozásmódszerének a pontosságát és teljességét;

        -          a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz,és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 Cookie-k (Sütik)

Cégünk , a weboldal sütiket ( cookie ) -kat nem gyüjt , s nem használ

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A primajatek.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a primajatek.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használj fel.Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Az online rendelés során a következő adatokat kérjük vásárlóinktól:

    -      E-mail cím (kötelező) – Felhasználási cél: vásárló azonosítása, vásárlással kapcsolatos visszaigazolások, információk küldése (rendelés visszaigazolás, rendelés státuszának megváltozásáról szóló információk, egyéb kommunikáció)

     -        Szállítási név (kötelező) 

     -        Szállítási cím (kötlező): Irányítószám, Település, Utca, házszám (kötelező) 

     -        Telefonszám (kötelező) – Felhasználási cél: kapcsolattartás, szállítási cégek a megadott telefonszám használatával tudják felvenni a kapcsolatot a vásárlóval a csomagok kiszállításánál

      -      Számlázási adatok (nem kötelező) – Felhasználási cél: Számla kiállítása. Ha nem ad meg külön számlázási adatokat a vásárló, a számlát a szállítási címre állítjuk ki.

 Online ügyintézéshez – kapcsolati űrlap - kapcsolódó adatok

Cégünk a weboldalon keresztül online ügyintézést nem folytat , üralpokat , kérdöiveket nem töltett ki az ügyfeleivel , az oladal látogatóival .

 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve

Felhasználása

Jogalap

Megőrzési idő

 

Vásárlásnál megadott bejelentkezési adatok (email cím, jelszó)

Vásárló azonosítása

Felhasználói önkéntes hozzájárulás

Amíg a vásárló vissza nem vonja

 

Szállítási, számlázási címek, telefonszám

Rendelések teljesítése

Felhasználói önkéntes hozzájárulás

Amíg a vásárló vissza nem vonja

 

Rendelési adatok (rendelt termékek, számlázási adatok)

Archiválás

Törvényi előírás

A törvény által előírt ideig, könyvelési céllal.

 

IP-cím naplózás

Adatkezelési hozzájárulások naplózása, visszaélések, csalás elleni védelem

Csalás elleni védelem

Vásárlás végégig

 
         

 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

 Általános adatkezelési irányelvek

A primajatek tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését,tárolását,továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk weboldal részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat

adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

         -           2011. évi CXII. törvény -az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról

(Infotv.);

          -          Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

        -         2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

        -         2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

        -         2017.évi LIII.törvény–a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

        -         2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai(vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a www.primajatek.hu fér hozzá.

 

 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

A weboldal működése és a vásárlók kiszolgálásának, a rendelések teljesítésének biztosítása érdekében az adatfeldolgozókat vehet igénybe a webáruházi szolgáltatások biztosításához elengedhetetlenül szükséges tevékenységek elvégzésére csomagkiszállitás. A primajaek.hu által igénybe vett adatfeldolgozók:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar posta

Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti . 

 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve–a kötelező adatkezelések kivételével–törlését,visszavonását, élhet adathordozási-,és tiltakozási jogával az adatfelvételénél jelzett módon illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 Tájékoztatáshoz való jog

A primajatek megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes

adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22.

és 34.cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adat kezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adat forrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az éber prima bt által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a primajatek.hu indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

           -           személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

           -           az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs

más jogalapja;

           -            az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az

adatkezelésre;

           -            a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

           -            a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

           -               a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelö korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

         -           az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

        -             az adatkezelés jogellenes,és az érintett ellenzi az adatok törlését,és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

         -            az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

        -             az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben

soron kívül jár el.

 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank,illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az éber prima bt ( primajatek.hu ) a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatvédelmi nyilatkozat

Éber Prima bt Bp.1111. Lágymányosi u.12(továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a Felhasználóknak a Webáruházban kezelt személyes adatait, azokat a Felhasználó beleegyezése nélkül harmadik személynek nem adja át (kivételt képez ez alól a Magyar Posta).

Az Adatkezelő címe: Éber Prima bt Bp.1114. Bartók Béla u.53

Az Adatkezelő elérhetősége: 06305763626 primajatek@freemail.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználó megrendelésnél kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.


Az érintettek köre: a webshop vásárlói.

A kezelt adatok köre: a webshop vásárlói által a megrendelés során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Magyar Posta
 


Az adatkezelés időtartama: a már teljesült megrendelések adatait, és az azokkal kapcsolatos adatmegőrzési határidőket a számviteli és adójogszabályok tartalmazzák

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak helyesbítését,

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
Ha a Felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( http://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html ) fordulhat.